รับชมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
 
 
"การประเมินศีรษะ , EENT" โดย อ.สุจินต์ เรืองรัมย์
 
   
   
   
 
"การตรวจร่างกาย ระบบทางเดินหายใจ" โดย ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
 
 
"การเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ"โดย อ.อินทิรา ปากันทะ
 
 
"การบริหารข้อ" โดย อ.อินทิรา ปากันทะ
 
 
"การประเมิณภาวะสุขภาพ ระบบทางเดินอาหาร" โดย ผศ.ภัทรมนัส มณีจิระปราการ
 
 
"การอาบน้ำ" โดย อ.รุ่งทิวา บุญประคม
 
 
"การสระผม" โดย อ.รุ่งทิวา บุญประคม
 
 
"การทำ Mouth Care" โดย อ.รุ่งทิวา บุญประคม
 
 
"การนวดหลัง" โดย อ.รุ่งทิวา บุญประคม
 
 
"การทำ Perinium Care" โดย อ.รุ่งทิวา บุญประคม
 
 
"การปูเตียง" โดย อ.รุ่งทิวา บุญประคม
 
 
"การทำแผล" โดย ผศ.แสงหล้า พลนอก
 
 
"การเจาะเลือด" โดย ผศ.แสงหล้า พลนอก
 
 
"การให้ออกซิเจน" โดย ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
 
 
"การดูดเสมหะ" โดย ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
 
 
"การให้อาหารทางสายให้อาหาร" โดย อ.อินทิรา ปากันทะ
 
 
"Infectious control" โดย อ.สุกฤตา ว่องวิกย์การ
 
 
"การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ" โดย อ.สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ
 
 
"การตรวจสอบอุปกรณ์" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การตรวจสอบแผนการรักษา์" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การล้างมือ" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การเตรียมยาฉีด" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การฉีดยาเข้าทางสายให้สารน้ำ" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การฉีดยาเข้า T way" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การฉีดยาเข้า Injection Plug" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"อุปกรณ์สำหรับสวนปัสสาวะ" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การใส่สายสวนปัสสาวะชาย-หญิง แบบค้าง" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การถอดสายสวนปัสสาวะ" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
 
"การสวนอุจาระ" โดย อ.นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์
 
   
 
"เพลงการพยาบาลผู้ใส่เครื่องช่วยหายใจ" โดย ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
 
 
"การทำคลอด" โดย อ.สุกฤตา ว่องวิกย์การ
 
 
"การเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ : ขั้นตอน" โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
 
 
"การเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ : ฉีดยาชา" โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
 
 
"การเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ : เตรียมผ้า" โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
 
 
"การเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ : เย็บจริง" โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
 
 
"การเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ : เย็บผ้า" โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
 
   
 
"การฝั่งยาคุมกำเนิด" โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
 
 
"การถอดยาฝั่งคุมกำเนิด" โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
 
 
"การใส่ห่วงอนามัย" โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ